OFFICIELLA ASSISTENTER

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/624 av den 8 februari 2019 om särskilda bestämmelser för utförandet av offentlig kontroll av produktion av kött och för produktions- och återutläggningsområden för levande musslor i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625

 

OFFICIELLA ASSISTENTER

 

1. Endast personer som genomgått en utbildning och klarat ett prov i enlighet med kraven i punkt 5 får utföra en officiell assistents uppgifter.
2. De behöriga myndigheterna ska ansvara för förberedelserna av de prov som avses i punkt 1. För att få göra dessa prov ska sökandena visa att de har genomgått
a) en utbildning på minst 500 timmar, inklusive minst 400 timmar praktisk utbildning, inom de områden som anges i punkt 5, och
b) sådan ytterligare utbildning som krävs för att officiella assistenter ska kunna utföra sina uppgifter på ett kompetent sätt.
3. Den praktiska utbildning som avses i punkt 2 a ska äga rum vid slakterier, vilthanteringsanläggningar och/eller styckningsanläggningar under överinseende av en officiell veterinär.
4. Utbildning och prov ska huvudsakligen vara inriktade på rött kött eller kött av fjäderfä. Personer som genomgått utbildning i någon av dessa två kategorier och klarat provet behöver dock endast genomgå en förkortad utbildning för att få göra provet i den andra kategorin. Utbildning och prov ska i förekommande fall omfatta frilevande och hägnat vilt samt hardjur.
5. Utbildning för officiella assistenter ska omfatta, och proven ska bekräfta kunskaper på, följande ämnesområden:

a) När det gäller jordbruksanläggningar:
i) Teoretisk del

— Bakgrund med koppling till jordbruksnäringen: organisation, produktionsmetoder och internationella standarder för handel med djur.

— Goda djurhållningsmetoder.

— Grundläggande kunskaper om sjukdomar, särskilt zoonoser genom virus, bakterier och parasiter.

— Övervakning av sjukdomar, användning av mediciner och vacciner, restsubstanskontroll. — Hygien- och hälsokontroller.

— Djurskydd på gården och under transport.

— Miljökrav i byggnader, på gårdar och allmänt.

— Relevanta lagar och andra författningar.

— Konsumentfrågor och kvalitetskontroll.

ii) Praktisk del

— Besök på olika typer av jordbruksanläggningar där olika uppfödningsmetoder tillämpas.

— Besök på produktionsanläggningar.

— Observation av lastning och lossning av djur.

— Laborationer.

— Veterinärkontroller.

— Dokumentation.

(b) När det gäller slakterier, vilthanteringsanläggningar och styckningsanläggningar:

i) Teoretisk del

— Bakgrund med koppling till köttnäringen: organisation, produktionsmetoder, internationella standarder för handel med livsmedel samt slakt- och styckningsteknik.

— Grundläggande kunskaper om hygien och god hygienpraxis, särskilt industrihygien, slakt-, stycknings-, lagrings- och arbetshygien.

— Grundläggande kunskaper om HACCP och revision av HACCP-baserade förfaranden.

— Djurskydd vid avlastningen efter transport och på slakterierna.

— Grundläggande kunskaper i slaktdjurens anatomi och fysiologi.

— Grundläggande kunskaper i slaktdjurens patologi.

— Grundläggande kunskaper i slaktdjurens patologiska anatomi.

— Relevanta kunskaper om TSE och andra viktiga zoonoser och zoonotiska agens samt viktiga djursjukdomar.

— Kunskap om metoder och förfaranden vid slakt, inspektion, beredning, förpackning, emballering och transport av färskt kött.

— Grundläggande kunskaper i mikrobiologi.

— Besiktning före slakt.

— Provtagning och analys med avseende på trikiner (Trichinella).

— Besiktning efter slakt.

— Administrativa uppgifter.

— Kunskap om relevanta lagar och andra författningar.

— Provtagningsförfaranden.

— Bedrägerifrågor.

ii) Praktisk del

— Identifiering av djur.

— Ålderskontroller. 

— Besiktning och bedömning av slaktade djur.

— Besiktning före slakt i slakteriet.

— Besiktning efter slakt i slakteri eller vilthanteringsanläggning.

— Provtagning och analys med avseende på trikiner (Trichinella).

— Identifiering av olika djurarter genom undersökning av typiska delar av djuren.

— Identifiering av och kommentarer till delar av slaktade djur där förändringar har ägt rum.

— Hygienkontroll, inklusive revision av god hygienpraxis och HACCP-förfaranden.

— Registrering av resultat av besiktning före slakt.

— Provtagning.

— Spårbarhet för kött.

— Dokumentation, t.ex. utvärdering av information från livsmedelskedjan och journaler.

6. De behöriga myndigheterna får besluta att inskränka utbildningen och proven när det gäller
a) den teoretiska delen, om de officiella assistenterna visar att de har tillräcklig utbildning i de specifika ämnen som anges i punkt 5 a i eller 5 b i i detta kapitel,
b) den praktiska delen, om de officiella assistenterna visar att de har tillräcklig yrkeserfarenhet av de specifika ämnen som anges i punkt 5 a ii eller 5 b ii i detta kapitel.

7. Den officiella assistenten ska ha fallenhet för tvärvetenskapligt samarbete.

8. De officiella assistenterna ska uppdatera sina kunskaper och följa utvecklingen genom regelbunden vidareutbildning och facklitteratur. Den officiella assistenten ska, om så är möjligt, årligen delta i fortbildning.

9. Om officiella assistenter endast genomför provtagning och analys i samband med undersökning av trikiner (Trichinella) och mikrobiologiska kriterier behöver de behöriga myndigheterna endast säkerställa att de får lämplig utbildning för dessa arbetsuppgifter.

10. Medlemsstaterna ska tillämpa ömsesidigt erkännande av proven för officiella assistenter när dessa rör sig över gränserna eller vill etablera sig i en annan medlemsstat. I sådant fall ska proven endast omfatta ämnen som är viktiga för skyddet av människors och djurs hälsa i anställningsmedlemsstaten och som inte ingår i proven i den ursprungliga medlemsstaten.