Ambulerande praktik för Häst Hund & Katt

A - Ö ORDLISTA INFORMATION

 

A

ANIMALISKA BIPRODUKTER

Animaliska biprodukter (ABP) är material från djurriket som inte är livsmedel och som ännu inte bearbetats eller behandlats till att ingå i begreppet framställda produkter.

SJV - Animaliska biprodukter

 

ANMÄLNINGSPLIKT DJURSJUKDOMAR & SMITTÄMNEN

Vissa djursjukdomar och smittämnen är anmälningspliktiga. Anmälningsplikten gäller veterinärer samt personer som arbetar med obduktions- eller laboratorieverksamhet. Anmälningsplikten gäller för varje indexfall. 

SJV - Anmälningsplikt av vissa djursjukdomar och smittämnen

SJV - Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2012:24) om anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen; SJVFS 2013:23 Saknr K4

 

AAC

AAC – Administrative Assistance and Cooperation.

Administrative Assistance and Cooperation (AAC) är ett kommunikationssystem där förfrågningar och information lämnas till andra EU-länder när en avvikelse från lagstiftningen finns som inte innebär en direkt eller indirekt risk för hälsan.

AAC - SLV

 

E

EPIZOOTIER

En epizootisjukdom är en allvarlig smittsam djursjukdom som kan utgöra ett hot mot människors eller djurs hälsa.

SVA - Epizootier

SVA - Vid misstanke om allvarlig smittsam djursjukdom (epizooti)

Epizootilag (1999:657)

Epizootiförordning (1999:659)

SJV - Smittsamma djursjukdomar

SJV - Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:102) om epizootiska sjukdomar; SJVFS 2006:10 Saknr K 6

Epiwebb - Djurslagsvis indelning av epizootisjukdomarna

SJV - Epizootihandboken

CHECKLISTA - MISSTÄNKT EPIZOOTI SLAKTERI

1. Stoppa in & utgående trafik till slakteriområdet.

2. Anmäl omgående misstanke till SJV & berörd Länsstyrelse & SLV. Vid behov diskutera med SVA. Lämna snarast möjligt uppgifter om ursprungsbesättnings djurägare, namn, adress, telefonnummer och PPN. Se TIB nedan.

3. Lokalisera transportören som levererat det misstänkta djuret/djuren. Återkalla transportören eller uppmana transportören att stanna där hen är, beroende på var transportbilen befinner sig. 

4. Stoppa slakten. Åtminstonne tillfälligt.

5. Inhämta/anteckna uppgifter om:

- Huvudsakliga symptom och slaktfynd.

- Kroppstemperatur hos levande djur med symptom. 

- Slaktfynd hos djur från samma besättning som det/de misstänkta djuret/djuren.

- Uppgifter om hur många djur från samma besättning som kunnat undersökas och vilken kategori, ålder och produktionstyp.

- Uppgifter om typ av ursprungsbesättning/produktionsinriktning.

 

H

HYALOMMA

Flyttfågelfästingen. H. marginatum H. rufipes.

Båda fästingarna kan överföra smittämnen som kan ge allvarliga sjukdomar som Krim-Kongo blödarfeber (CCHP, virus riskklass 4, zoonos), Rickettsian Anaplasma phagocytophilum, en zoonos som tidigare kallades Ehrlichia, Theileria equi och Babesia caballi. De två sistnämnda är allvarliga piroplasmos-sjukdomar hos häst. Ingen av dessa sjukdomar förekommer normalt i landet. 

SVA - Ännu en ny fästingart i Sverige

HÄSTPASS

Alla hästar inom EU ska ha hästpass.

SJV - Hästpass

SJV - Webbutik Hästpass Broschyr

Länsstyrelsen Stockholm - Hästpass Broschyr

 

K

KLIMATKÄNSLIGA INFEKTIONER 

KLIMATKÄNSLIGA INFEKTIONER - CLINF

SVA & CLINF - Forskningsprojekt

 

N

NÖDSLAKT

Bara akut skadade djur som annars skulle varit friska får nödslaktas för att bli livsmedel. Dessa djur ska avlivas på gården av behörig slaktpersonal snarast möjligt efter att djuret besiktigats levande av en veterinär.

SJV - Slakt för husbehov och nödslakt

 

R

RASFF

RASFF – the Rapid Alert System for Food and Feed.

RASFF är EU:s system för snabb varning om livsmedel som utgör eller kan antas utgöra en risk för människors hälsa.

RASFF

 

S

SARCOCYSTOS

Se Faktasidan.

 

SLAKT

Slakt innebär avlivning av djur som är avsedda att användas som livsmedel.

SJV - Slakt vid slakteri

SJV - Avlivning och slakt av hästar

SLV - Kontroller vid slakt

 

T

TIB (Tjänsteman I Beredskap)

Jordbruksverkets TIB: 036-127255 (Kontorstid 036-155000)

Länsstyrelsens TIB: 0771-800900 (Kontorstid Lst Östergötland 010-2235000)

SVA´s TIB (Jourhavande epizootolog): 018-674001 (Kontorstid: 018-674000)

SLV´s TIB: 018-101502 (Kontorstid 018-175500)

SOS Alarm: 112

 

TRACES

TRACES - Trade Control and Expert System.

TRACES är en databas som är gemensam för hela EU. Både när djur och vissa djurprodukter flyttas mellan EU-länder och då de importeras från länder utanför EU, ska förflyttningen registreras i TRACES. 

TRACES

 

U

UTBROTTSUTREDNING - HANDBOK

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen och smittskyddsenheterna

SLV - Handbok för utredning av utbrott

 

Z

ZOONOSER

Zoonoser är sjukdomar eller smittämnen som på ett naturligt sätt kan spridas mellan djur och människor.

SVA - Zoonoser

SVA - Zoonoscenter

SJV - Smitta mellan människa och djur

Zoonoslag (1999:658)